Privacyverklaring

Privacyverklaring

Contactgegevens

https://www.informatieveiliggedragzorg.nl
info@informatieveiliggedragzorg.nl 

Maanweg 174
2516 AB Den Haag
070 419 03 09

Esther Mieremet is de Functionaris Gegevensbescherming van ECP|Platform voor de InformatieSamenleving te bereiken via avg@ecp.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Informatieveiliggedragzorg.nl verwerkt je persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze dienst om een nieuwsbrief te ontvangen. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens:

Informatieveiliggedragzorg.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief

Geautomatiseerde besluitvorming

Informatieveiliggedragzorg.nl neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Informatieveiliggedragzorg.nl) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Informatieveiliggedragzorg.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Emailadres bewaren wij zolang de gebruiker deze nieuwsbrief wenst te ontvangen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Informatieveiliggedragzorg.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Informatieveiliggedragzorg.nl heeft een cookieverklaring opgesteld. Zie hier voor deze cookieverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Informatieveiliggedragzorg.nl. Daarnaast heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt zo’n verzoek sturen naar avg@ecp.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Informatieveiliggedragzorg.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Klik hier om naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te gaan.